Uniós támogatásokkal kapcsolatos információk 2011 előtti időszakról

A kompetencia alapú oktatás disszeminációját támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés Kadarkúton
2010. december 10.

Kadarkút Város Önkormányzata (7530 Kadarkút, Petőfi Sándor u. 2.) pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez meghirdetett „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (Tanulói laptop program)” című pályázati felhívásra (Kódszám: TIOP-1.1.1-09/1). A közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A pályázat eredményeként Kadarkút Város Önkormányzata 21 629 700 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert „A kompetencia alapú oktatás disszeminációját támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés Kadarkúton” című projektjének megvalósítására (Pályázati azonosító: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0041). A támogatás a projekt költségeinek 100 %-a, melyet az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A projekt eredményeként 177 db IKT eszköz kerül beszerzésre: a kadarkúti Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény 8 tanulócsoportja használhatja majd a 160 tanulói laptopot, 8 tanári laptopot, valamint az Internet tanulási célokra történő felhasználását és a tanulók számítógépes együttműködését lehetővé tevő 8 db WiFi access pointot, továbbá 1 db routert. Az eszközök használatát az iskola dolgozói a részükre szervezett oktatáson sajátítják el.

A projekt fizikai megvalósításának időtartama: 2010. július 1. – 2011. március 1.

Kadarkút Város Önkormányzata Kaposfő és Szenna községek önkormányzataival közös közbeszerzési eljárás keretében szerzi be az IKT eszközöket.

A pályázat hozzájárul az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtéséhez – a kadarkúti iskola számítógép állományának fejlesztésével – a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő informatikai háttér kialakítása érdekében.

Projekttájékoztató
2010. július 2. (módosítva: december 7.)

Kadarkút Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infratsruktúra Operatív Program Keretében az „Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért” tervezési felhívásra (Kódszám: TIOP-1.2.5/09/1) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (közreműködő szervezet: Wekerle Sándor Alapkezelő - az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának jogutódja)

A TIOP 1.2.5. támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges egységes alapinformatikai infrastruktúra kialakítása a közoktatási és közmővelődési intézményekben, a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése és a területi különbségek mérséklése érdekében az LHH kistérségekben.

A pályázat eredményeként városunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 9 400 000 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Nevelési Tanácsadó és Szakszolgálat bővítése Kadarkúton” című projekt megvalósítására. A támogatás a projekt költségeinek 100 %-a, melyet az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A projekt kezdete: 2010. július 1., tervezett befejezése 2011. június 30.

A projekt közvetlen célja a szolgáltatások minőségi fejlesztése, a kistérségben élő, ellátásra szoruló óvodások, iskolások komplex ellátása, legkorszerűbb módszerekkel történő fejlesztése, a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai, valamint infrastrukturális, innovatív feltételeinek biztosításával, kialakításával.

A projekt keretén belül a Nevelési Tanácsadó és Szakszolgálat épülete eddig más célra használt külön bejáratú részének átalakításával 6 új helyiség kialakítása valósul meg: 3 külön bejárattal rendelkező vizsgáló/fejlesztőszoba, 1 szülői váró, 1 irattár, 1 tanulói mosdó. A jelenleg használt épületrész átalakítása során, további 1 új vizsgáló/fejlesztőszoba kerül kialakításra, illetve a meglevő helyiségek külön bejáratúvá válnak. Megerősítésre kerül az egyik fejlesztő helyiség mennyezete, hogy lehetőség legyen a meglévő mozgásfejlesztő eszközök biztonságos felszereléséhez. A projekt keretén belül, a szolgáltatásfejlesztés elősegítésére, a magas színvonalú szakmai munka biztosításához, bővítésre kerül a vizsgálati és fejlesztő eszköztár is: korszerű/standardizált vizsgálati eszközök, tesztek, mozgást, észlelést, logikát fejlesztő eszközök, fejlesztő kiadványok, szakkönyvek, szakfolyóiratok beszerzésével, és a technikai eszközök bővítésével (többfunkciós: fénymásoló-nyomtató- lapolvasó, laptopok, CD lejátszós magnók). Az épület átalakítása, a vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése együttesen biztosítják, hogy a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálat a jövőben megvalósíthassa a kistérségben élők esélyegyenlőségének növelését, felzárkóztatását és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztettségének mérséklését.

Projekttájékoztató
2010. július 2.

Kadarkút Város Önkormányzata (7530 Kadarkút, Petőfi Sándor u. 2.) pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Keretében az „Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése” című LHH tervezési felhívásra (Kódszám: TIOP-3.5.1/09/1) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A projekt keretében az új Szociális Alapszolgáltatási Központ épül a Petőfi u. 12/A szám alatt (helyrajzi szám: 379/2), amely fizikai és kommunikációs szempontból akadálymentesített lesz. A Központ megépítésével 4 új irodában zajlanak majd a szolgáltatások. (1-1 db iroda családgondozók, gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozók számára, 1 db iroda ügyfelekkel történő négyszemközti beszélgetésekhez, 1 db vezetői iroda).

A jelenleg nyújtott 5 szolgáltatással ellátottak létszámának bővítése mellett (házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) új szolgáltatásként bevezetésre kerül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A szolgáltatást végző szakemberek felkészítő képzése, a szolgáltatásokban résztvevők létszámának növelése és az új szolgáltatás bevetése a projekt legfontosabb hozzáadott értéke. A projekt tevékenységének megvalósítását projektmenedzsment biztosítja és felügyeli.

A projekt tevékenységei között szerepel továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a könnyvizsgálói tevékenység, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása.

A pályázat eredményeként városunk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 76 millió forint, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjának fejlesztése” című projekt megvalósítására (Kódszám: TIOP-3.5.1-09/1-2009-0004). A támogatás a projekt költségeinek 100 %-a, melyet az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A projekt kezdete: 2010. július 1., tervezett befejezése 2012. június 30.

A pályázat célja, hogy a Kadarkúti kistérségben, mint leghátrányosabb helyzetű kistérségben, kis-, illetve mikrotérségi szinten álljanak rendelkezésre a társadalmi integráció szempontjából kulcsfontosságú minőségi közszolgáltatások, középpontban szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, hozzájárulva ezzel a társadalmi aktivitás növeléséhez, és a térségben a társadalmi integráció erősítéséhez.

Projekttájékoztató
2010. május 3.

Kadarkút Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához.

A pályázat eredményeként városunk a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert a Kadarkút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című projekt előkészítési költségeinek finanszírozásához.

Az előkészítéshez kapcsolódó munkálatok 2009 januárjában elkezdődtek, tervezett befejezésük 2010. július hó.

Az előkészítő munkák nettó összköltsége 35 275 000 Ft, a pályázat keretében ezen összeg 85 %-ra, vagyis 29 983 750 Ft-ra nyert az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást.

A projekt előkészítési tevékenysége során elkészült a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyes tervdokumentációja, az Önkormányzat 2010. februárjában kapta meg a vízjogi létesítési engedélyt, amely 2010 márciusában vált jogerőssé. A csatornahálózat piros FIDIC könyv szerint kerül megépítésre, így az előkészítési szakaszban a csatornahálózat kiviteli tervei is elkészültek. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet jóváhagyta a projekt elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányát.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep megvalósításához elengedhetetlen a pályázatban vállalt 82%-os bekötési arány teljesítése. Az ehhez kapcsolódó lakossági szándéknyilatkozatok összegyűjtését a képviselő-testület tagjai folyamatosan végzik.

A második fordulós pályázat benyújtására 2010. április 30-án került benyújtásra. A sikeres elbírálást követően kezdődik meg a vízi-közmű társulat létrehozása.

Az előkészítési tevékenységek lezárása 2010. május hónapban kezdődik meg.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep kivitelezésének tervezett befejezése 2013. szeptember hónap. A beruházás tervezett költségvetése 986 429 255 forint.

A csatornahálózat az egész település belterületét érinti, kivéve a vótapusztai településrészt, valamint a Dózsa György utcát. Az itt keletkező szennyvíz szennyvíztisztító telepre való juttatása érdekében beszerzésre kerül egy szennyvízszippantó jármű, ennek értéke 20 millió forint.

A szennyvíztisztító telep a hencsei 027/2 hrsz-ú területen kerül megépítésre. Ezt az ingatlant Kadarkút Város Önkormányzata megvásárolta. A telephez 860 m hosszú szakaszon a gépjármű forgalom biztosítására szilárd burkolatú út épül. A megépült csatornahálózat karbantartása érdekében beszerzésre kerül 1 db. kishaszongépjármű 4,2 millió forint értékben.

A szennyvízcsatorna hálózat 654 millió forint beruházási költségű, a szennyvíztisztító telep a kiszolgáló úttal, ivóvízbekötéssel, tisztítóberendezésekkel 230 millió forintos összköltséggel bír.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep megépítését követően, várhatóan 2013 áprilisától hat hónapos próbaüzem lefolytatására kerül sor, ezen időszak költségei a pályázat költségvetésének részét képezik.

Ünnepélyes Projektnyitó Rendezvény 2009. augusztus 27-én
2009. augusztus 24.

Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben

Önkormányzatunk 2009. augusztus 27-én 16:00 kezdettel tartja DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0004 számú fejlesztési projektjének nyitórendezvényét. Mikrotérségi szerepet ellátó városunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyerte az Európai Unió támogatását az integrált oktatási központ kialakítására. Ez alaklomból meghívott vendégeinknek bemutatjuk sikeres pályázatunkat, s a beruházás várható feladatait.

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kadarkút oktatási intézményeiben
2009. május 5.

Kadarkút Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” pályázati felhívásra (Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága)

A kiírás szorosan kapcsolódik a Regionális Operatív Programok közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázataihoz.

Azoknak a fenntartóknak, amelyek a regionális operatív programok keretében (továbbiakban ROP) 2007-ben kiírt közoktatási infrastruktúrafejlesztési programokban kedvezményezettként részt vesznek, azon közoktatási alaptevékenységet végző feladatellátási helyein, amelyekre a ROP infrastrukturális fejlesztés irányul, kötelező pedagógiai tartalmi fejlesztést megvalósítaniuk, illetve erre vonatkozóan pályázatot benyújtaniuk.

A pályázat eredményeként városunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 32 millió forint, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kadarkút oktatási intézményeiben” című projekt megvalósítására. A támogatás a projekt költségeinek 100 %-a, melyet az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A projekt kezdete: 2009. május 5., tervezett befejezése 2010. augusztus 31.

A pályázat célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A támogatás lehetőséget nyújt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez. A pályázat összekapcsolja a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A projekttel kapcsolatos további részletek ide kattintva olvashatók.

Kadarkút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
2009. április 27.

Kadarkút Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához.

A pályázat eredményeként városunk a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert a Kadarkút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című projekt előkészítési költségeinek finanszírozásához.

Az előkészítéshez kapcsolódó munkálatok 2009 januárjában elkezdődtek, tervezett befejezésük 2010. augusztus hó.

Az előkészítő munkák nettó összköltsége 35 275 000 Ft, a pályázat keretében ezen összeg 85 %-ára, vagyis 29 983 750 Ft-ra nyert az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást.

A projekthonlap ide kattintva érhető el


Kadarkút városközpont harmonikus arculatának kialakítása
2009. április 27.

Kadarkút Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében a „Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése” intézkedésre Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz (közreműködő szervezet: DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpofit Korlátolt Felelősségű Társaság).

A pályázat eredményeként városunk az Operatív Program keretében vissza nem térítendő támogatást nyert a Kadarkút városközpont harmonikus arculatának kialakítása” című projekt megvalósítási költségeinek finanszírozásához.

Az előkészítéshez kapcsolódó munkálatok 2009 januárjában elkezdődtek, tervezett befejezésük 2010. augusztus hó.

A projekt végrehajtása 2009 januárjában elkezdődött, a befejezés tervezett időpontja 2009. december 31. napja.

A projekt összköltsége – beleértve a szolgáltatási jellegű projektelemeket is - 68.179.918 Ft, a pályázat keretében elszámolható összköltség 64.879.918 Ft. ezen összeg 90 %-ra, vagyis 58.391.926 Ft-ra nyert az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást, a fennmaradó összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

A projekt során megvalósítandó beruházási elemek:

Művelődési Ház felújítása:

    tetőfelújítás: 1200 m2
    homlokzat és lábazat felújítás: 1042 m2
    hőszigetelés (mennyezeti): 1200 m2
    térburkolat: 300 m2
    nyílászáró csere: 101 m2
    ereszcsatorna felújítás: 205 fm

Városháza melletti park kialakítása:

    növényzet telepítés: 315 db
    eszközök: 19 db
    térburkolat: 65 m2
    Parkoló építés (útalap, térburkolat): konkrétan 710,5 m2
    Támfal kialakítása és térburkolat készítés: 135 m2, 95 m2

 

Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 05. 15. 11:32

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDkadarkut.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentkadarkut.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
openingPopupDisplayedkadarkut.huA nyitó felugró ablak bezárását tárolja, hogy ne jelenjen meg minden oldalletöltéskor.Munkamenet vége
Fel